Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Sunday, December 30, 2007

  ISU RIBA DALAM PTPTN


  Pendahuluan

  Sejak kebelakangan ini terdengar rungutan daripada golongan mahasiswa yang mempertikaikan bantuan pinjaman pendidikan yang dikenakan ke atas mereka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Mereka mendakwa sistem pinjaman PTPTN yang disediakan oleh kerajaan kepada pelajar institusi pengajian tinggi diragui hukumnya memandangkan wujud lebihan tiga peratus pembayaran balik yang dikenakan ke atas pelajar.

  Latar Belakang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

  PTPTN ialah sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan pembiayaan pendidikan para pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Malaysia. Ia ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997 bagi menggantikan peranan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang sebelum ini menyalurkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk para pelajar.

  Kelayakan pelajar untuk diberikan pinjaman adalah bergantung kepada tahap kemampuan kewangan keluarga dan mereka mestilah mengikuti program pengajian sepenuh masa pada peringkat ijazah pertama dan diploma (pra ijazah) di mana-mana institusi pengajian tinggi.[1]

  Konsep Pinjaman PTPTN

  Pelajar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang mengambil kontrak pinjaman PTPTN bernilai RM19000 diwajibkan membayar balik sebanyak RM 23,083.89 setelah ditambah lebihan 3% bagi tempoh pembayaran 10 tahun. Manakala bagi pelajar institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) yang mengambil pinjaman sebanyak RM 60000 selama tiga tahun dikenakan bayaran balik sebanyak RM 87, 261.17.[2]

  Bayaran balik pinjaman pendidikan boleh dibuat secara ansuran bulanan untuk selama 10 hingga 20 tahun. Ia hendaklah mula dibuat selepas enam bulan tamat pengajian atau apabila mendapat pekerjaan, mana yang terdahulu. Bayaran balik hendaklah dibuat melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri yang dilantik oleh kerajaan sebagai agen pemungut bagi pihak PTPTN. Bayaran balik juga boleh dibuat melalui lain-lain cara asalkan ianya dipersetujui oleh PTPTN. Pihak PTPTN sedia menerima bayaran yang dibuat secara sekaligus atau dalam apa jua amaun asalkan ianya tidak kurang dari amaun yang telah dipersetujui melalui surat perjanjian. Bayaran balik pinjaman mengandungi amaun pinjaman pokok serta kos pentadbiran yang dikenakan sebanyak 3% setahun berdasarkan baki setiap bulan.[3]

  Pandangan Islam Mengenai Pinjaman PTPTN

  Para fuqaha berpendapat bahawa dalam hukum Islam adalah dilarang keras meminjamkan wang dengan menggunakan sebarang tambahan. Apabila kita meminjam samada untuk kepentingan peribadi atau tujuan komersil, kita wajib mengembalikan wang itu sahaja dan tidak sesen pun lebih daripada itu.

  Pinjaman PTPTN merupakan satu kontrak di antara pelajar dan pihak PTPTN yang bertanggungjawab menyediakan bantuan kewangan atau pinjaman bagi para pelajar yang layak. Maka disini jelaslah bahawa kontrak yang berlaku di antara pelajar dan pihak PTPTN adalah kontrak hutang.

  Islam amat menitikberatkan umatnya agar berhati-hati ketika terlibat dalam urusniaga yang melibatkan hutang. Ini adalah kerana semua pinjaman bersyarat terlebih dahulu dalam menetapkan keuntungan adalah riba dan sebarang penambahan pada jumlah pokok hutang adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Ini adalah bersesuaian dengan ayat Al Quran :

  وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

  “ Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan demikian) kamu tidak melakukan zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.”

  (Al Baqarah : 279)

  Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahawa selebihnya daripada pokok pinjaman adalah riba, baik sedikit ataupun banyak. Bersepakat para fuqaha bahawa Islam Mengharamkan riba tanpa sebarang syarat.[4] Perintah larangan ini mencakupi semua lebihan atau tambahan ke atas wang pinjaman.

  Di sana wujud segolongan masyarakat yang mengatakan bahawa riba yang diharamkan adalah jumlah faedah yang mempunyai sifat berganda-ganda sahaja, manakala faedah yang sedikit misalnya tiga peratus seperti yang dikenakan PTPTN ini tidak termasuk dalam riba yang dilarang kerana ia tidak membebankan dan tidak menindas. Mereka berhujah dengan mengatakan bahawa Islam hanya mengharamkan riba yang berganda-ganda sahaja berdasarkan ayat :

  يأيها الذي ءامنوا لا تأكلوا الربواأضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

  “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

  (ali Imran : 130)

  Oleh itu, pendapat yang mengatakan riba diharamkan bagi yang bersifat ad’af mudho’afah adalah juga tidak berasas. Sebenarnya pengharaman riba ad’af mudho’afah melalui ayat 130 surah ali Imran (wahyu ketiga dalam siri ayat-ayat yang diturunkan mengenai riba ) bukanlah bersifat mutlak. Ayat ini bukanlah bertujuan mengkhususkan jenis riba yang diharamkan kerana ia diwahyukan lebih awal dari ayat terakhir mengenai riba iaitu ayat 275-281 surah Al Baqarah.[5]

  Ayat riba terakhir ini secara terang mengharamkan apa jua bentuk riba tidak kira samada ianya berlipat kali ganda atau tidak. Tambahan pula ramai pentafsir berpendapat bahawa perkataan ad’af mudho’afah tidaklah menunjukkan sifat kadar bunga itu, sebaliknya ia menunjukkan arah aliran bunga yang bersifat mengikut tempoh masa pinjaman yang dibuat.

  Pengertian ad’af mudho’afah adalah satu keterangan dari suatu kejadian, bukan suatu syarat yang berkaitan dengan hukum. Bagi mereka yang memiliki rasa indah terhadap bahasa arab tentu sudah maklum apalagi bagi mereka yang memahami sistemnya. Sesungguhnya huraian seperti ini adalah untuk menghuraikan suatu fakta yang sekaligus mengungkapkan kekejiannya.

  Adalah merupakan prinsip yang dipersetujui dan diikuti oleh ahli-ahli fiqh bahawa dalam mengambil interpretasi satu ayat Al Quran mesti diperhatikan juga pada konteks yang menyeluruh dan tidak memencilkan atau mengabaikan ayat-ayat lain.

  Seandainya kita bersetuju dengan pendangan oleh pihak ini yang menyatakan bahawa riba yang tinggi sahaja diharamkan maka riba yang rendah dibolehkan. Kini wujud persoalan bagaimana kita dapat membezakan kadar riba yang tinggi dengan kadar riba yang rendah? Di samping itu, pengertian besar atau kecilnya riba itu adalah sangat relatif untuk dibincangkan.[6] Berapa ukuran yang biasanya dijadikan sebagai standard besar atau kecilnya riba itu.?

  Menurut Dr Muhammad Abd Allah Darraz Rahimahullah, lafaz ad’af mudho’afah dalam ayat tadi mungkin boleh diertikan mencapai enam puluh peratus.[7] Ini adalah kerana lafaz ad’af mudho’afah itu sendiri berbentuk jamak (menunjukan bilangan yang lebih dari tiga). Memang amat sukar untuk menentukan antara keduanya. Ini adalah kerana kemungkinan wujud keadaan apa yang dianggap sebagai kadar bunga biasa yang adil oleh satu pihak pada satu masa, tetapi dianggap sebagai kadar bunga yang terlalu tinggi oleh pihak yang sama pada masa yang lain atau pihak yang lain pada masa yang sama..

  Jelaslah bahawa perbezaan di antara dua istilah (riba yang tinggi dan riba yang rendah )ini bukanlah perbezaan dari segi jenis tetapi ia merupakan perbezaan dari segi tingkat kadar bunga yang berubah dengan mudah melalui peredaran masa (tempat) kerana apa yang dianggap kadar bunga yang terlalu tinggi pada hari ini mungkin kan dianggap sebagai kadar yang berpatutan pada hari esok.[8] Oleh yang demikian Islam tetap mengharamkan serta tidak membezakan di antara riba yang rendah kadarnya dan yang tinggi kadarnya.

  Sementara pihak PTPTN ada mengeluarkan kenyataannya yang menyebut bahawa kadar tiga peratus dalam pinjaman itu adalah bertujuan untuk menampung kos perkhidmatan dan wang untuk pusingan modal bagi memenuhi tuntutan pelajar akan datang[9]

  Jika pihak PTPTN mengenakan kadar 3 peratus itu sebagai untuk menampung kos perkhidmatan maka para ulama mempunyai pendapat mereka bagi masalah ini.

  Memang kita sedia maklum bahawa PTPTN adalah merupakan salah sebuah institusi yang ditubuhkan oleh kerajaan. Sesebuah institusi tidak dikendalikan oleh seorang individu tetapi ianya melibatkan ramai individu yang bekerja dibawahnya. Bukan itu sahaja, sesebuah institusi juga memerlukan banyak kos bagi menguruskan gaji pekerjanya, sewa bangunan, kos pengurusan dan bermacam-macam lagi. Oleh itu sekiranya PTPTN hendak mengenakan kos pengurusan, ia dibolehkan sebab ia bukannya pertambahan yang diambil kerana penangguhan masa tetapi untuk menampung kos pengurusan itu sendiri.

  Realitinya ulama zaman dahulu membincangkan aspek pinjaman tanpa ada perbincangan khusus tentang kos dan sebagainya kerana kebiasaannya pada zaman dahulu urusan hutang itu melibatkan antara individu dengan individu sahaja dengan tidak melibatkan kos. Tetapi sekiranya melibatkan antara satu institusi dengan institusi yang lain atau ianya dikendalikan oleh sebuah institusi maka ia melibatkan kos. Dalam keadaan ini kos pengurusan boleh dikenakan dan ia ditanggung oleh peminjam. Selagimana kos itu munasabah atau sebesar mana angkanya pun (jika ia merupakan kos sebenar) maka ianya halal[10]

  Ikhtilaf ulama berkenaan isu riba dalam PTPTN

  Penambahan tiga peratus ke atas jumlah modal menurut sesetengah ulama adalah riba (faedah) yang dikenakan oleh pemiutang terhadap penghutang.

  Hutang PTPTN boleh dikelaskan sebagai pinjaman penggunaan (consumption loan) dan bukannya pinjaman produktif (productive loan). Pinjaman penggunaan bertujuan kegunaan harian seperti kos-kos penginapan, makanan, alat bantuan belajar dan sebagainya. Manakala pinjaman produktif bertujuan pelaburan atau modal untuk memulakan perniagaan seperti yang diberikan oleh bank kepada pelabur-pelabur dan ahli perniagaan.

  Dengan ini penghutang mendapat faedah yang besar daripada pelaburan hasil wang pinjaman tersebut. Sesetengah ulama menyatakan pinjaman produktif yang wujud pada masa ini terkeluar daripada maksud riba yang diharamkan kerana pemiutang wajar meminta sedikit pulangan atau lebihan bayaran atas keuntungan yang diperolehi oleh penghutang.

  Namun begitu, lebihan yang dikenakan ke atas pinjaman penggunaan seperti PTPTN tertakluk dalam hukum riba - kerana pinjaman penggunaan bertujuan sebagai perbelanjaan hangus dan bukannya untuk pelaburan yang boleh mendatangkan keuntungan jangka panjang.

  Kos perkhidmatan juga lebihan yang dikenakan ke atas pinjaman yang berbentuk penggunaan harian bagi tujuan pendidikan dan pembelajaran dikira riba dan satu bentuk penindasan. Penindasan itu ternyata berlaku dalam pinjaman penggunaan sahaja kerana orang yang berhutang (pelajar) terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, sementara si pemiutang (PTPTN) pula mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi yang berbentuk menindas.

  Bagaimanapun, Profesor Datuk Dr Mahmood Zuhdi mempunyai pandangan yang berbeza. Menurutnya, lebihan tiga peratus ini adalah jumlah untuk menyamakan nilai matawang bagi sepuluh tahun akan datang. Nilai RM10 tahun ini tidak sama nilainya dengan RM10 untuk sepuluh tahun akan datang. Maka lebihan tiga peratus ini adalah jumlah untuk menyamakan nilai tersebut pada masa akan datang. Beliau menggunakan teori “nilai barangan yang lebih rendah pada masa depan berbanding nilai sekarang.”

  Lebihan yang disebut agio ini merupakan nilai yang ditambah kepada pinjaman modal pada masa pembayarannya sebagai usaha untuk menyamakannya dengan nilai asal pinjaman modal. Dengan kata lain, bunga adalah sama dengan perbezaan (dari segi psikologi dan bukannya ekonomi) antara barangan masa kini dengan barangan masa depan. Sementara PTPTN pula mendakwa kadar itu sebagai kos perkhidmatan dan wang untuk pusingan modal bagi memenuhi tuntutan pelajar akan datang.

  Bagaimanapun Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Mohd Hashim Yahya secara lisan mengakui kadar itu adalah riba berdasarkan illah yang terdapat dalam pinjaman berkenaan. Ringkasnya, bolehlah dikatakan sebarang jumlah terakru (accrued) yang ditambahkan kepada jumlah pokok merupakan riba yang diharamkan walau apa alasan sekalipun (sama ada disebut kos perkhidmatan atau pusingan modal) selagi ia melibatkan urus niaga pinjaman. Namun ada ulama berpendapat, lebihan tersebut dibenarkan sebagai upah penulis hutang dan kos penyelenggaraan.

  Tetapi ia berbeza dengan PTPTN yang sewajarnya menjadi tanggungjawab kerajaan, bukannya tanggungjawab pelajar. Ia dikenali juga dengan riba al-Qur’an atau riba nyata. Utamakan rakyat atau perniagaan? Ibnu ‘Arabi menyatakan bahawa riba jenis ini terdapat dalam urusan masyarakat jahiliah (sebelum kebangkitan Nabi Muhammad) dan amalan ini terkenal pada masa itu. Oleh sebab itu, riba jenis ini juga dikenali dengan riba al-jahiliyyah. Sesetengah ulama di kalangan sahabat Rasulullah menganggap riba jenis ini sahaja yang diharamkan dalam Islam. Mereka bersandarkan pendapat Ibnu ‘Abbas yang menyatakan, “sesungguhnya riba itu ialah pada riba al-nasi’ah kerana berdasarkan hadis Rasulullah yang bermaksud: ‘Tiada riba kecuali pada riba al-nasi’ah’.

  Ada juga ulama, misalnya Ibn Hazm daripada mazhab al-Zahiri, berpendapat bahawa riba yang wujud pada hari ini tidak sama dengan yang wujud pada zaman Rasulullah kerana berlainan komoditi seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Antara komoditi yang terlibat dalam hukum riba ialah emas, perak, gandum, barli, tamar dan garam.

  Oleh kerana wang ringgit hanya wujud pada zaman sekarang, maka lebihan yang berlaku tidak dikira riba dan mereka meragui kesahihan illah yang digunakan dalam pembinaan hukum Islam melalui proses qiyas.

  Pemikir-pemikir Islam masa kini seperti Al-Maududi, Mufti Shafi, Fazlur Rahman dan lain-lain lagi menolak pandangan ini. Mereka berpendapat jika prinsip ini diterima pakai, maka masalah yang sama akan timbul, misalnya tentang jenis-jenis judi dan arak yang menggunakan pelbagai jenama sekarang - ia mestilah diisytiharkan halal kerana jenama-jenama ini tidak terdapat pada zaman Rasulullah.

  Cuma harus diingatkan bahawa asalnya pinjaman yang dibenarkan oleh Islam berdasarkan konsep at-ta’awun (kerjasama atau bantu-membantu) - golongan kaya menolong orang miskin dan begitu juga peranannya kerajaan terhadap pelajar.

  PTPTN adalah tanggungjawab sosial kerajaan yang berterusan, bukannya sebagai badan perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Tanggungjawab sosial itu boleh dikatakan pengorbanan kerajaan selagi ia tidak dianggap sebagai perniagaan. Tetapi amalan sekarang nampaknya bukan pengorbanan dan bukan pula perniagaaan. Jika kerajaan membuat pengorbanan moral, mereka harus berpuas hati mendapat keuntungan dari segi moral dan jika mereka bercakap tentang ganjaran wang ringgit, mereka tidak boleh mendakwa mereka telah melaksanakan tanggungjawab sosial.

  Mereka seharusnya bercakap secara langsung tentang perniagaan dan mengakui kerajaan kini adalah berorientasikan perniagaan (business government) dan bukannya berorientasikan rakyat (social government)

  Hal yang berbangkit

  PTPTN tidak akan melupuskan caj perkhidmatan yang dikenakan terhadap peminjamnya kerana kos itu digunakan untuk menampung faedah yang dikenakan terhadap pemberi pinjaman terutama KWSP. Ketua eksekutif PTPTN, Yunos Abd Ghani berkata caj itu akan diteruskan walaupun mendapat kritikan banyak pihak terutamanya peminjam. Beliau berkata pengenaan caj berkenaan sudah dimaklumkan kepada peminjam dan ia wajar bagi mengurangkan beban pengurusan kerana PTPTN terikat dengan syarat pemberi pinjaman.

  Sesungguhnya KWSP adalah antara agensi yang menyediakan pinjaman kepada PTPTN. Pemberian kemudahan itu dikenakan kadar faedah sebanyak 5%. Berdasarkan kadar itu, PTPTN mengenakan caj 3% kepada peminjam. Bagi mengurangkan beban peminjam, mereka hanya dikenakan caj 3% berbanding 4% sebelum ini. Baki 2% lagi daripada kadar faedah pinjaman KWSP ditanggung kerajaan. Tambahan pula caj berkenaan dikenakan berkuatkuasa 6 bulan daripada tarikh peminjam menamatkan pengajian.[11]

  Sejak PTPTN beroperasi 10 tahun lalu, kerajaan sudah membayar sejumlah RM788 juta kepada agensi yang menyediakan kemudahan pinjaman. Bagi mengurangkan bebanan kerajaan, wajar bagi PTPTN mengenakan caj perkhidmatan kepada peminjam. Jumlah caj 3 % itu katanya dikira berdasarkan baki akhir bagi jumlah pinjaman. Sebagai contoh jika peminjam dapat menjelaskan bayaran dengan cepat pada jumlah yang tinggi, kadar caj yang dikenakan berkurangan.

  Pengenaan kadar caj itu kata beliau berbeza dengan kadar faedah pinjaman yang dikenakan institusi kewangan. Ia sejajar dengan fungsi penubuhan PTPTN yang menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelajar IPT dan bukan berorientasikan keuntungan.

  Cadangan kepada pihak PTPTN

  Pertama, kadar yang diwajibkan oleh PTPTN boleh dikatakan bukan riba dengan syarat ia dibuktikan dengan sejelas-jelasnya sebagai kos perkhidmatan dan bukan untuk menambah modal atau untung.Dalam kes PTPTN ini, jika pihak pengurusannya ingin mengenakan kos pengurusan ke atas pinjaman yang diberikan, ia adalah dibolehkan. Ini adalah kerana pertambahan ini bukan diambil berasaskan kepada penangguhan masa akan tetapi ia adalah untuk menampung kos pengurusan itu sendiri.[12]

  Bagaimanapun penting dalam kontrak antara kedua belah pihak dinyatakan dengan jelas bukan hanya menyebut pinjaman dibuat di antara PTPTN dengan si A sebanyak jumlah tertentu dan diminta membayar sebanyak jumlah tertentu dan tambahan sebanyak 3%. Adalah lebih baik sekiranya pihak pengurusan PTPTN menggunakan konsep syariah dalam menguruskan pinjaman pelajar bagi merealisasikan komitmen kerajaan dalam membantu pelajar terutama dari aspek kebajikan mereka.[13]

  Kedua, kerajaan mesti bertindak untuk menukar kontrak (akad) hutang yang sedia ada dalam PTPTN kepada akad jual beli. Dalam erti kata lain, kerajaan menjual perkhidmatan. Seperti yang kita ketahui transaksi bai’ boleh diambil keuntungan. Oleh itu mengapa perlu mengguna akad qard sedangkan hutang perlu bayar jumlah pokok sahaja. Jika tidak, ia akan dianggap sebagai riba. .

  Kesimpulan

  Kerapkali kita mendengar keluhan mahupun aduan berkaitan masalah peminjam PTPTN. Acapkali juga kita mendengar dan melihat di akhbar senarai panjang nama peminjam yang belum melunaskan hutang sejak sekian lama. Kebelakangan ini juga timbul isu di kalangan peminjam PTPTN mengenai kadar caj 3 peratus yang dikenakan terhadap peminjam setiap bulan yang dikatakan sebagai caj perkhidmatan.

  Walaupun pihak PTPTN sudah memberikan penjelasan, kekeliruan dan ketidakpuashatian hati peminjam masih timbul. Oleh itu, seharusnya perkara ini perlu diselesaikan dengan kadar segera agar masalah yang timbul pada masa kini tidak akan berulang lagi.

  [LAJNAH PENYELIDIKAN, PMIUM]  [2] Berdasarkan 3% dari baki pinjaman

  [4] Muhammad Kamal Azhari (1993) Bank Islam Teori Dan Praktik. Kuala Lumpur : Dewan Pustaka Pelajar

  [5] Ab. Mu’min Ab Ghani (1993) ‘Bunga Dan Kaitannya Dengan Riba Yang Diharamkan’ Jurnal Syariah, Jilid 1 Bil 2, Julai 1993. hal 269-287

  [6] Afzal ur Rahman (1994) Doktrin Ekonomi Islam, Zaharah Salleh (ter) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Universiti Pertanian Malaysia.

  [7] Afzal ur Rahman (1994). Op.cit. hal 75

  [8] Azlan Khalili Shamsudin (1988)Banking And Public Finance In Islam, Kuala Lumpur : Pustaka Fajar. Hal 12

  [9] PTPTN Usaha Selesai Isu Kos Khidmat Pinjaman, Berita Harian 18 April 2001

  [10] Shamsiah Mohamad (2001) Beza Riba dengan Keuntungan, Al Islam, April 2001.

  [11] Berita Harian, Khamis 31 Mei 207

  [12] Abdul Gaafor A.L.M (1996) Interest Free Commercial Banking . Kuala Lumpur : A.S Noordeen, hal 4.

  [13] Kenyataan terbaru pihak PTPTN yang ingin melaksanakan konsep qard al Hasan dalam pengurusan pinjaman PTPTN , Berita Harian 18 April 2001.

  Monday, December 17, 2007

  KAJI SELIDIK GOLONGAN MUDA 2007


  PERSPEKTIF TERHADAP PENGLIBATAN SOSIAL, POLITIK DAN PANDANGAN TERHADAP ISU-ISU SEMASA

  *Bagaimanakah trend politik golongan muda sekarang? Apakah kecenderungan mereka dan sejauhmana keterlibatan politik golongan yang bakal mengambil alih tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan. Berikut ialah hasil rumusan kajian yang dilakukan oleh Merdeka Center mengenai golongan belia dan penglibatan sosial, politik dan pandangan mereka terhadap isu-isu semasa.

  Pengenalan

  Pada 8 Ogos hingga September 2007, Merdeka Center for Opinion Research telah mengendalikan satu kaji selidik melalui telefon terhadap 1,508 orang respinden dalam lingkungan umur 20 hingga 35 tahun yang telah dipilih secara rawak dari seluruh negara. Persampelan dibentuk dengan mengambilkira latar belakang populasi kebangsaan yang dibahagikan mengikut jantina, kaum dan negeri. Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan pandangan golongan muda di Malaysia mengenai penglibatan mereka dalam aktiviti kemasyarakatan dan politik, juga pandangan mereka terhadap pentadbiran kerajaan dan demokrasi. Enam diskusi berkumpulan (focus group) bersama golongan muda dan ahli pertubuhan belia telah dijalankan di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kota Bharu, Kota Kinabalu dan Kuching. Kaji selidik ini dibiayai bersama oleh Asia Foundation dan Kedutaan Belanda.

  Hasil Penemuan

  Tahap kemampuan diri yang rendah:

  Secara umumnya golongan muda di Malaysia tidak melihat diri mereka sebagai berkemampuan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat walaupun mereka mengambil berat tentang isu seperti ekonomi, keselamatan umum atau kos sara hidup. Perasaan tidak ambil peduli ini direkodkan lebih tinggi di kalangan perempuan di mana satu daripada tiga orang merasakan sedikit sahaja yang boleh mereka lakukan di dalam masyarakat. Adalah tidak menghairankan, apabila kajian mendapati golongan muda tidak gemar menyertai kelab atau pertubuhan. Hanya seorang daripada lima orang dilaporkan menjadi ahli pertubuhan – hampir sebahagian daripada mereka menyertai parti politik atau persatuan belia anjuran kerajaan seperti Belia 4B, Majlis Belia Malaysia atau Rakan Muda. Ini bermakna kurang dari 10% belia menjadi ahli dalam sebarang pertubuhan. Secara keseluruhannya hasil kajian tidak menunjukkan banyak perubahan dari tahun 2006.

  Penglibatan politik yang sederhana:

  Jika pendaftaran pengundi diambil sebagai indikator kepada penglibatan politik, maka kajian mendapati penglibatannya adalah di peringkat sederhana. Lebih daripada separuh mendakwa telah mendaftar sebagai pengundi. Walau bagaimanapun, hasil kajian mendapati tahap penglibatan dalam politik berbeza di antara kaum – tinggi di kalangan Bumiputera dan rendah di kalangan bukan Bumiputera. Selain daripada mendaftar sebagai pengundi, kajian juga mendapati penglibatan belia dalam politik juga berada di tahap yang sederhana. Hanya seorang daripada sepuluh orang yang mendakwa sentiasa membincangkan tentang politik dan dasar dengan keluarga dan kawan-kawan dan hanya satu daripada sembilan orang yang terlibat dalam kempen politik dan memantau pilihanraya. Selebihnya mendakwa mereka hanya mengundi dan mungkin membaca tentang isu-isu yang ditimbulkan menjelang pilihanraya. Majoriti besar mengatakan seboleh-bolehnya mereka tidak ingin terlibat dengan politik.

  Keterbukaan terhadap kepelbagaian sistem politik:

  Secara keseluruhannya, golongan muda lebih terbuka dengan idea seperti parti pembangkang memainkan peranan yang lebih penting. Kajian mendapati pandangan ini dipengaruhi oleh latar belakang warisan budaya dan sosial. Responden bukan Bumiputera dan di kawasan bandar lebih cenderung untuk menyokong lebih ramai perwakilan pembangkang di dalam parlimen. Majoriti besar responden bersetuju bahawa peranan yang paling sesuai untuk parti pembangkang adalah menjadi pemerhati dan pengkritik kepada tindakan kerajaan.

  Bersikap konservatif terhadap demokrasi:

  Keseluruhan kajian menunjukkan pandangan responden terhadap konsep demokratik mencerminkan ‘nilai-nilai ketimuran’ yang sedang dilaungkan oleh kerajaan. Majoriti merasakan bahawa kepentingan umum mesti didahulukan sebelum kepentingan individu. Separuh daripada golongan muda menerima kritikan terbuka di kalangan pemimpin masyarakat terhadap isu-isu yang menjadi perbincangan umum. Pada masa yang sama golongan muda Malaysia mahukan pemimpin-pemimpin yang menghormati kedaulatan undang-undang.

  Pandangan berbeza mengenai kualiti pentadbiran:

  Akhir sekali, kajian menunjukkan bahawa separuh daripada golongan muda Malaysia berpandangan bahawa kerajaan melayan semua rakyat dengan adil. Pandangan golongan muda ini didasari oleh warisan dan budaya sepertimana mereka juga merasakan bebas untuk bersuara secara terbuka tentang masalah yang dianggap sensitif seperti hubungan kaum dan agama serta juga kritikan terhadap kerajaan. Lebih menyedihkan, majoriti kecil golongan muda percaya bahawa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh rakyat biasa untuk memastikan kerajaan bertanggungjawab ke atas tindakannya apabila di luar musim pilihanraya. Pandangan ini disokong oleh penemuan lain yang menunjukkan sebahagian besar – tujuh daripada lapan orang – merasakan pegawai kerajaan tidak mematuhi undang-undang. Tambahan lagi, kajian juga mendapati hampir keseluruhan responden percaya bahawa kerajaan terlibat dengan rasuah.

  “Merdeka Center for Opinion Research. Bangi, Selangor.”

  Wednesday, December 12, 2007

  APABILA KEBEBASAN SENILAI DENGAN SEBUAH GARI…


  Benarkah Malaysia kini dikenali sebagai negara polis? Bukannya polis dunia seperti Amerika Syarikat yang mendabik dada menjaga keamanan muka bumi tetapi menjadikan polis bagi menyelesaikan apa sahaja masalah yang timbul. Negara polis yang menggunakan ugutan dan kekerasan sebagai senjata bukannya perdamaian dan rundingan seperti yang dilaungkan kepada Amerika, Thailand dan Myanmar. ISA menjadi bahan ugutan kepada rakyat dan menjadi senjata paling ampuh bagi melumpuhkan semangat gerakan masyarakat bagi menuntut sedikit kebebasan untuk bernafas dalam kehidupan yang kian menghimpit ini. Itu yang boleh dilihat kini dan mungkin kenyataan ini boleh disangkal. Terpulang kepada semua untuk melihatnya dari dimensi kaca mata masing-masing. Namun, apa yang berlaku kini benar-benar menjustifikasikan kenyataan di atas. Kebebasan rakyat sedikit demi sedikit diragut atas hujah dan alasan keselamatan.

  Bermula dengan himpunan rakyat di Istana Negara dan sebelumnya konflik yang berlaku di Batu Buruk yang sebenarnya ia bukanlah rusuhan tetapi himpunan yang diprovokasi sehingga mencetuskan kekacauan sehinggalah yang terkini perhimpunan HINDRAF yang penuh kontroversi. Saya tidak menyokong keganasan dan kami mahasiswa amat tidak bersetuju kekerasan dianggap penyelesai kepada segala permasalahan. Akan tetapi kami juga tidak bersetuju sesuatu yang dianggap mengancam keselamatan dan mencetuskan kekacauan walaupun tiada bukti yang kukuh dibalas kembali dengan kekerasan oleh pihak berkuasa. Peristiwa yang berlaku kini dilihat seolah-olah apa yang pernah berlaku sebelumnya semasa era Tun Dr Mahathir memerintah apabila OPS Lalang dijalankan. ‘Political cleansing’ dengan meminjam kata-kata Datuk Mustafa Ali dilaksanakan dan ia kini dilihat kembali berlaku apabila PRU semakin hampir. Dan peristiwa demi peristiwa ini berlaku mengikut flow yang sangat tersusun dan terancang. Media cetak dan eloktronik dijadikan senjata propaganda yang amat berkesan dalam menyebarkan sesuatu isu berkaitan hal ini. Peristiwa di Batu Burok dilihat sebagai penanda aras bahawa sebarang bentuk himpunan yang pada mulanya demi menerangkan tentang isu keadilan di Malaysia ini boleh mencetuskan keganasan. Polis yang cedera diwar-warkan tetapi bagaimana pula dengan keadaan dua orang mangsa yang cedera parah ditembak? Ia berterusan pula ke perhimpunan 100 000 manusia dari Dataran Merdeka ke Istana Negara pada 10 November yang lepas. Ia dipropagandakan sebagai himpunan yang tidak mendapat sambutan ramai, sia-sia dan mengancam keselamatan. Sebelum itu Putrajaya gempar sebentar apabila ribuan peguam di bawah seliaan Bar Council mengadakan peraarakan keadilan bagi menuntut sistem kehakiman yang adil. Kemudiannya ia disusuli dengan perhimpunan HINDRAF bagi menuntut keadilan dan pampasan dari kerajaan British. Sekali lagi media memainkan peranan yang sangat berkuasa dalam hal ini. Benarlah apa yang dikata bahawa sesiapa yang menguasai media maka dia akan menguasai dunia. Rupert Murdoch seorang bilionair Yahudi sanggup menghabiskan jutaan ringgitnya bagi melabur menguasai media-media utama dunia sehingga dia mampu menjadi salah seorang yang paling berkuasa di dunia. Dengan medialah pendapat umum dapat dibentuk seterusnya menghasilkan pemikiran dan tindakan dari masyarakat.

  Perhimpunan-perhimpunan rakyat ini dijadikan alasan oleh pihak berkuasa bagi menjustifikasikan segala perbuatan mereka. Tangkapan dan tahanan dibuat khususnya kepada pemimpin pembangkang dan beberapa NGO. Pendakwaan pula bukan dilakukan oleh orang yang bukan calang-calang tetapi Peguam Negara sendiri yang mengendalikan kes-kes ini. (Kita lihat nanti apakah keputusan Mahkamah Antarabangsa di The Hague bagi isu perebutan wilayah di Pulau Batu Puteh yang dikendalikan antaranya oleh beliau.) Dan seperti biasa ISA diberikan jawapan sebagai penyelesai kepada segala-galanya. Saya amat pelik ketika negara kita masih ada undang-undang, mahkamah, hakim dan peguam, ISA yang membenarkan penahanan tanpa bicara dijadikan penyelesaian. Ugutan demi ugutan ini dilakukan bagi menakutkan masyarakat dan memandulkan pemikiran mereka untuk berfikir secara adil, saksama dan bijaksana.

  Apa yang ingin saya luahkan di sini bukannya satu pandangan yang menyokong pembangkang dan menentang kerajaan. Apa yang diluahkan adalah sebagai salah satu manifestasi kepada permintaan untuk mendapatkan sedikit kebebasan dari sudut mengeluarkan pendapat, berhimpun secara aman dan mendapatkan informasi secara adil dari media. Terdapat banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan secara bersama bagi menyelamatkan masyarakat kini dari gejala sosial yang kian meruncing dan pegangan agama yang semakin membimbangkan. Apakah salahnya diberikan sedikit ruang bagi rakyat mendapatkan hak mereka? Berlawan di padang yang rata dan dalam masa yang sama dikendalikan oleh hakim yang adil saksama. Kami yang bergelar mahasiswa sekarang dilihat gagal dalam memainkan peranan sebagai jurubicara ummah dan lidah kedua kepada masyarakat. Manakan tidak apabila ditunjukkan sedikit luahan maka mulut kami akan dihulurkan “stapler” untuk dikacip supaya tidak lagi boleh bercakap dan meluahkan pandangan. AUKU menjadi isu perjuangan gerakan mahasiswa nasional dan isu-isu masyarakat serta negara yang sepatutnya diambil peduli oleh golongan intelektual ini ditinggalkan. Dan memang inilah apa yang diinginkan. Mahasiswa disibukkan dengan perjuangan menuntut Pilihanraya Kampus yang adil, membebaskan rakan yang digantung atau dibuang dan berhimpun bagi memberikan sokongan kepada rakan yang dihakimi di mahkamah universiti. Perjuangan mahasiswa telah terarah ke sudut gelap yang tidak akan ada penyelesaiannya. Kebebasan mahasiswa digari dan diikat kemas dengan akujanji, undang-undang dan ugutan.

  Kebebasan memberi makna yang amat luas. Ia juga jauh bernilai dan memberi makna yang mendalam dalam kehidupan seseorang manusia. Masyarakat telah berjaya menghapuskan sistem perhambaan di mana dahulunya manusia menjadi hamba suruhan kepada tuannya. Namun masyarakat juga telah melahirkan hamba-hamba yang lain. Perhambaan kepada wang sebagai contohnya telah berjaya mengubah lanskap politik dunia dengan sistem kapitalis yang menguasai dunia. Kita tidak mahu rakyat kini menjadi hamba kepada kerajaan dengan pelbagai sekatan, tindakan, ugutan, hukuman dan propaganda. Yang perlu dinilai semula adalah kerajaanlah yang sepatutnya berkhidmat dengan penuh adil dalam menjaga kebajikan masyarakat. Kebebasan adalah sesuatu yang amat mahal untuk digantikan dengan sebuah gari.  SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA: KEJAYAAN, KEGAGALAN @ ....?


  Malam Sabtu itu saya ke kampus UM atas hajat untuk menyelesaikan beberapa urusan persatuan yang tertangguh. Dalam kelam malam yang dingin kerana hujan baru usai sahaja berhenti serta suasana sunyi yang mencengkam kerana mahasiswa pulang ke kampung menghabiskan cuti semester, saya terpandang tiga orang lelaki tua sebaya datuk saya sedang menyusuri jalan kecil di bawah limpahan lampu yang kelam menuju ke Akademi Pengajian Islam. Terdetik di hati saya mungkin mereka keluar mencari makanan untuk makan malam kerana kafeteria tidak dibuka di APIUM pada waktu malam dan hujung minggu. Saya kenal mereka kerana mereka adalah pelajar yang mengambil kursus pengajian Syariah dan Usuluddin yang ditawarkan kepada orang awam yang berminat untuk mengukuhkan penguasaan pengajian Islam. Mereka bukan tinggal berdekatan tetapi ada yang datang dari Ipoh, Perak dan Kedah. Kelas berjalan pada hari Sabtu dan Ahad dan mereka akan tidur di Masjid APIUM bagi memudahkan pergerakan. Di masjid, mereka akan habiskan masa membaca buku-buku yang mereka pelajari dari kelas yang diikuti sementara menunggu esoknya. Pendidikan agama secara formal inilah yang sepatutnya dicontohi bukan setakat menadah telinga di masjid atau surau tanpa membawa sebatang pen untuk mencatat ilmu yang diberi. (kajian berkenaan peratus ingatan hanya berdasarkan pendengaran berbanding penglihatan, pendengaran dan catatan perlu diteliti oleh semua).

  Dalam masa yang sama hati dan minda saya terfikir dan membandingkan keadaan golongan belia kini terhadap ilmu dengan pakcik-pakcik yang rajin menelaah ulangkaji itu. Bila direnung kembali dan hasil pengamatan saya dari sekolah rendah, kemudian sekolah menengah sehingga ke menara gading berlaku beberapa fenomena yang membabitkan pelajar (yang terdiri dari diri sendiri dan sahabat yang lain) hasil dari sistem pendidikan negara yang dipraktikkan sejak puluhan tahun yang lampau. Fenomena yang saya maksudkan ini adalah perlakuan dan minat pelajar-pelajar terhadap ilmu yang dipelajari. Murid-murid di sekolah rendah dan menengah tidak begitu berminat untuk belajar. Apabila kerja rumah diberikan atau ujian dijalankan timbul keluhan di hati mereka seolah-olah perkara tersebut sesuatu yang sangat membebankan berbanding rutin mereka bermain dan menonton televisyen. Gejala ponteng sekolah menjadi suatu perkara biasa dan wajib ada pada setiap sekolah. Tempat lepak yang dipilih sebagai pengganti kelas bukannya selesa, bahkan ada yang memilih tandas, bawah jambatan, tangga pusat beli-belah, kafe siber dan sebagainya untuk mengelakkan diri dari kelas yang dianggap membosankan dan membebankan walaupun pada pandangan zahir ia dilihat lebih selesa berbanding tempat mereka membuang masa itu. Suasana dalam kelas pula dilihat agak membosankan. Murid-murid hanya pasif mendengar dan mengangguk apa yang cikgu ajar di hadapan. Ada yang bermain di belakang, tidur dan berborak apabila cikgu yang mengajar hanya sekadar mengajar.

  Begitu juga apa yang berlaku di IPT-IPT tempatan dan ia dilihat sebagai satu kesinambungan kepada gejala yang tidak boleh dipisahkan. Sesi perbincangan secara aktif langsung tidak ada, ajuan soalan hanya bergema di bilik kuliah apabila pensyarah memaksa mereka bertanya atau memanggil nama mereka dan paparan slide atau tulisan di ‘white board’ disalin bulat-bulat tanpa banyak soal. Jika tidak faham, mereka akan pendamkan dalam hati atau bertanya kawan yang dua kali lima dengan mereka juga. Jika ada yang mengajukan soalan mereka akan dilihat sebagai pelajar yang benar-benar hebat ataupun ‘pelik’ walaupun itu hanyalah apa yang dipanggil sebagai istilah bertanya. Hasilnya pelajar-pelajar ini bukannya mempelajari ilmu tetapi menyalin nota dan percakapan pensyarah tanpa benar-benar mengetahui ilmu yang mereka ambil dari cikgu atau pensyarah tadi.

  Bahkan ada yang fobia kepada matapelajaran yang dipelajari. Maka timbullah istilah-istilah baru seperti ‘fobia mate’, ‘fobia BI’ dan ‘fobia sains’. Melihat keadaan ini kerajaan tergopoh gapah tanpa kajian yang mendalam melaksanakan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Maka bertambahlah fobia-fobia dalam matapelajaran tersebut kerana dianggap sangat sukar dan menyulitkan. Semua ini adalah apa yang berlaku sekarang. Ia bukan rekaan tetapi dialami oleh saya sendiri selepas pengamatan hampir 12 tahun di sekolah dan lima tahun di IPT. Apabila peperiksaan menjelang barulah mereka akan sibukkan diri dengan nota-nota kuliah yang itupun dipinjam dari kawan-kawan yang rajin menyalin sewaktu kuliah. Nota-nota tersebut difotostat dan dibahagikan walhal ada yang tulisannya amat buruk, bersambung-sambung dan dilihat macam cacing (ini pengalaman saya). Buku-buku yang selayaknya dan paling berautoroti sebagai sumber rujukan untuk ulangkaji ditolak ketepi. Bahkan jika ada pensyarah yang memberi beberapa ‘klu’ atau contoh yang perlu dibaca sebagai persediaan peperiksaan, maka mereka akan hanya menumpukan dan memfokuskan kepada tajuk yang diberikan. Hal ini sama seperti yang berlaku di sekolah-sekolah. Buku ramalan peperiksaan begitu laris di pasaran khususnya yang membabitkan himpunan solan-soalan peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.

  Sesetengah cikgu (bukan majoriti pada pandangan saya) menumpukan sejak awal pembelajaran lagi kepada soalan-soalan peperiksaan yang lepas. Satu tahun pembelajaran berfokus kepada soalan-soalan tersebut manakala silibus yang sepatutnya diajar secara keseluruhan ditinggalkan. Maka timbul pelbagai dialog seperti: “murid-murid perlu ulangkaji fokus pada tajuk sekian-sekian kerana pada tahun 2000 soalan ini pernah keluar, jadi saya ramalkan ia akan keluar pada tahun ini kerana sudah tujuh tahun ia tak keluar. Saya juga dapat maklumat dari rakan di kementerian bahawa tajuk ini penting dan perlu dibaca”. Itu perbualan biasa di kelas-kelas. Seminar-seminar ramalan peperiksaan giat dijalankan dan pusat tuisyen yang mengajar secara latih tubi menjadi tumpuan para ibubapa dan guru sekolah. Saya tidak mengatakan ia adalah sesuatu yang salah dan saya juga tidak nyatakan ia tindakan yang tepat. Akan tetapi apabila peperiksaan menjadi fokus utama sejak dari awal pembelajaran dan wibawa ilmu diketepikan saya melihat sesuatu yang tidak kena pada sistem pendidikan dan pembelajaran sekarang. Ia juga dilihat suatu yang tidak kena pada keadaan masyarakat Malaysia sekarang. Kita kini melahirkan manusia-manusia robot yang mengejar nombor satu, paling banyak A dan pointer PNGK yang paling tinggi. Buktinya mereka (yang saya maksudkan di sini adalah pelajar dan mahasiswa) hadir ke kelas pada waktu pagi (dan dalam masa yang sama ramai juga yang ponteng), mendengar apa yang diajar kemudian balik ke rumah atau asrama. Malamnya mereka sekali lagi berhadapan dengan ulangkaji yang menimbun. Bila peperiksaan menjelang, nota-nota dihimpunkan dan dibaca. Habis sahaja peperiksaan nota-nota yang pada mulanya disimpan rapi dan digenggam erat ketika masih berada di luar dewan peperiksaan sebelum ia berlangsung, akan disepahkan dan dibuang tak ubah seperti surat khabar lama yang dibuang bukan untuk dikitar semula. (surat khabar yang ingin dikitar semula akan disimpan secara baik atau diletakkan di tempat yang sepatutnya.)

  Tambah parah pelajar yang mendapat nombor satu, semua A atau 3.70 ke atas akan disanjung tinggi setinggi-tingginya. Apabila keputusan peperiksaan diumumkan (UPSR, PMR & SPM) maka sekolah-sekolah akan membandingkan rekod keputusan peperiksaan yang diperolehi. Pegawai Kementerian Pelajaran akan memuji sekolah yang dikatakan berjaya melahirkan pelajar yang paling ramai mendapat ‘A’ dan sebaliknya (saya tidak tahu istilah apa yang sesuai) untuk sekolah yang rekod peperiksaan pelajarnya rendah atau merosot. Di sekolah yang mencapai rekod yang dihajati, pengetua akan memuji-muji kejayaan yang dicapai akan tetapi bagi sekolah yang merosot para guru akan dimarahi kerana gagal melahirkan pelajar yang mampu mencapai A. Mungkin ada yang akan mempertikaikan kenyataan ini tetapi ia adalah apa yang saya dapati dari seorang cikgu yang mengajar di sebuah sekolah.

  Untuk setakat ini rekod 17A1 dalam SPM menjadi penilai kepada kehebatan maksimum kepada penguasaan ilmu pelajar sekolah dan ia bila-bila masa akan dipecahkan oleh pelajar yang diberi motivasi sebegitu. Mereka yang bertuah ini akan diberikan biasiswa, hadiah (biasanya basikal kepada murid sekolah rendah), dan ditempatkan di sekolah elit dan berasrama penuh. Saya tidak menolak anugerah ini bahkan mengalu-alukannya kerana hasil usaha gigih yang mereka lakukan dalam peperiksaan namun ia tidak patut dipromosikan, dihebahkan dan disanjung dengan tinggi yang sampai ke tahap langit ke tujuh. Bagaimana pula dengan mereka yang mendapat markah yang rendah, sedikit ‘A’ atau gagal dalam sesuatu peperiksaan. Mereka ini kebiasaannya akan dipanggil atau dilihat pemalas, bodoh dan tidak mahu berusaha. Penyanjungan yang amat tinggi kepada mereka yang berjaya dengan dihebahkan secara meluas di media cetak dan elektronik di samping pandangan negatif yang diberikan menyebabkan mereka akan merasa terpinggir dan jauh dari masyarakat yang kini mementingkan kebendaan, kedudukan dan pangkat. Perbincangan berkenaan fenomena dan gejala yang berlaku kini tidak akan habis dan mungkin memerlukan puluhan halaman yang lain pula. Penulisan ini bukan sekadar untuk memberikan kritikan yang membina tetapi secara ikhlas cuba untuk memberikan beberapa cadangan yang bagi saya dilihat sangat kecil berbanding sistem pendidikan yang telah dirangka sejak puluhan tahun yang lampau. Namun setelah melihat apa yang berlaku sekarang dan kemungkinan pada masa hadapan, maka kita harus berbuat sesuatu berkaitan sistem pendidikan sekarang.

  Cadangan Noh Omar, Timbalan Menteri Pelajaran bagi mengkaji semula silibus pendidikan sekolah wajar dipuji. Namun pemerkasaan secara radikal kepada sistem pendidikan negara perlu juga dikaji secara adil dan saksama bukan setakat terhadap silibus semata-mata. Sistem yang dimaksudkan ini meliputi silibus, teknik pengajaran, waktu pembelajaran dan kaedah peperiksaan. Akan tetapi perubahan ini perlulah melalui kajian yang mendalam dan mendasar, melalui perbincangan dan perdebatan ilmiah, perbahasan di Parlimen, pandangan masyarakat, serta melihat juga kepada kerangka sistem pembelajaran di luar negara. Kita tidak mahu pisang berbuah berkali-kali. Pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang dilaksanakan secara tergesa-gesa dilihat memberi pelbagai kesan kepada pelajar, guru dan sistem pendidikan. Begitu juga dengan dasar-dasar yang digubal sebelum ini. Bilion ringgit dihabiskan namun ia terus menjadi bahan rungutan murid dan guru, kritikan ahli pendidik dan sindiran ahli politik. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan ini perlu diubah. Pelajar-pelajar bukan dilihat secara syumulnya kepada ‘A’ semata-mata tetapi juga kepada bakat dan potensi yang ada. Kita perlu jelas bahawa IQ dan tahap pemikiran manusia ini berbeza-beza. Ada yang sehebat serta sebijak Stephen Hawking dan Albert Enstein yang dikatakan menggunakan 16-17% mindanya dan ada pula yang sebaliknya. Mereka yang pernah bersekolah di asrama penuh tidak semestinya cemerlang apabila menyambung pelajaran di IPT. Begitu juga mereka yang cemerlang di IPT kadang-kadang gagal menempatkan diri dalam bidang kerjaya yang setanding dengan pencapaian mereka. Nilai A dan markah tinggi bukan penentu kepada segala-galanya. Konosuke Matsushita yang tidak pernah mengikuti sistem pendidikan di Jepun apatahlagi mendapat ‘A’ dinobatkan sebagai usahawan paling luar biasa di abad ke-20. Beliau tidak menerima sebarang pembelajaran di sekolah tetapi mempelajarinya dari pengalaman beliau bekerja sejak dari umur sembilan tahun selama enam belas jam sehari. Dengan usaha yang berterusan dan potensi serta bakat yang digilap sendiri beliau berjaya mengasaskan Matsushita Electric Corporation dengan keuntungan AS$65 bilion setahun. Saya bukan mempertikaikan mereka yang cemerlang dalam peperiksaan. Mereka yang berjaya ini sememangnya bijak dan rajin berbanding mereka yang lain di samping keputusan tersebut adalah satu nilai tambah yang tinggi apabila mereka keluar ke alam pekerjaan kelak. Namun apa yang ingin diingatkan hasil contoh di atas, kecerdikan berdasarkan paling banyak ‘A’ dalam peperiksaan adalah subjektif dan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini ia bukan penentu kepada segala-galanya.

  Alangkah baiknya jika sistem pembelajaran kita mampu melahirkan minat kepada pelajar untuk terus belajar dan belajar sehingga ke hujung usia. Mereka dilihat kepada bakat dan potensi yang dimiliki dan bukan setakat peperiksaan semata-mata. Mereka dilihat dari mana mereka bermula dan asas apa yang mereka ada. Bakat ini dikembangkan dengan pelbagai aktiviti yang bukan hanya terbatas di dalam kelas dan bukan setakat tertakluk kepada pendidikan jasmani dan ko-kurikulum sahaja. Latihan menganalisis, mengkritik dan berfikir secara kritikal dan lateral dilatih secara konsisten di dalam kelas. Guru pula bukan setakat mengajar semata-mata tetapi menjadi motivator dan kaunselor kepada anak murid mereka. Setiap cadangan atau soalan yang dikemukakan oleh murid disambut dengan semangat oleh si guru. Pembelajaran pula bukan setakat demi peperiksaan semata-mata tetapi dengan matlamat untuk menggilapkan lagi potensi yang mereka ada. Pelajar yang mendapat markah yang rendah tidak dipinggirkan bahkan terus dimotivasi dengan pandangan bahawa peperiksaan hanyalah salah satu aspek dalam proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Sistem pembelajaran di sekolah antarabangsa yang dikhususkan kepada golongan ekspatriat dan kini dibuka kepada umum boleh dijadikan contoh dan indikator kepada perlaksanaan ini.

  Saya tidak mahu membahaskan konsep ilmu ini secara ilmiah dan terlalu akademik sehingga boleh memeningkan pembaca. Kita tinggalkan dahulu konsep klasifikasi ilmu al-Farabi, teori keagungan ilmu Frantz Rosenthal dan falsafah pendidikan Naquib al-Attas. Ia boleh dibahaskan secara panjang lebar dalam artikel yang lain. Apa yang ingin saya tekankan bahawa negara kita sudah mencapai 50 tahun kemerdekaan dan seiring dengan nikmat tersebut masyarakat telah mengecapi nikmat kemajuan hasil pendidikan yang melahirkan tenaga-tenaga mahir dan separa mahir. Namun kita perlu melihat kembali bahawa pemilihan pembelajaran hanya atas faktor komersil dan jawatan tidak akan membawa seseorang manusia itu ke mana. Jika ia penting sekalipun bidang yang diambil perlu seiring dengan pembelajaran agama yang bersepadu dan lengkap bagi membimbing mereka apabila keluar kelak. Masyarakat yang lahir dari sistem pendidikan negara harus mereka yang benar-benar berilmu, mampu mempraktikkanya dan mampu memberi manfaat kepada agama dan tanah air. Kita sudah sesak dengan kes-kes jenayah kolar putih yang dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Gejala rasuah, penyelewengan, politik kotor dan sebagainya adalah hasil mahsul yang lahir akibat kegagalan penerapan agama yang hakiki dan berterusan. Pensekularan sistem pendidikan ini perlu dihapuskan segera. Kita mahukan generasi yang mampu mencontohi generasi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat di zaman terbaik itu apabila membaca dan mempelajari al-Quran mereka bukan setakat membaca semata-mata tetapi akan terus mempraktikkannya. Selagi mana mereka tidak memahami ayat tersebut dan menghayatinya (tadabbur) maka mereka tidak akan berpindah ke ayat yang lain. Dalam konteks masyarakat berilmu ini saya petik penulisan Wan Mohd Nor Wan Daud dalam bukunya Pembangunan di Malaysia (2005):

  “Kita benar-benar perlu membangun negara yang kuat dan syumul budaya ilmunya; di mana ilmu dihargai sebagai sifat dan nilai yang utama. Dalam budaya sedemikian, kesemua keputusan-keputusan penting harus ditentukan berdasarkan wibawa ilmu dan hikmah, sementara pernyataan-pernyataan dan dasar serta rancangan yang cuma berdasarkan agak-agakan, pendapat dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik sempit, perlu ditolak. Budaya sedemikian menjunjung ilmu sebagai kebaikan utama, dan abadi, dan ilmu itu tidak patut diperalatkan sebagai bahan dagangan, atau sebagai batu loncatan bagi mendapat jawatan.”

  Dunia kini melalui satu rentas masa yang pantas, mencabar dan berliku apabila globalisasi merajai seluruh pelusuk dunia. Dalam masa yang sama kita memerlukan pemimpin dan masyarakat yang benar-benar berkualiti dalam konteks mental, fizikal dan rohaninya. Buluh yang tinggi memuncak dilentur dari rebungnya. Manusia yang hebat dan mampu berhadapan dan bersaing dalam zaman yang mencabar dididik serta disemai dengan pendidikan yang berkualiti dan berhikmah sejak dari kecilnya. Kerajaan dan masyarakat tidak harus cepat berpuas hati dengan apa yang ada. Jika sesuatu sistem atau dasar itu mampu memberikan manfaat yang besar walaupun usaha ke arahnya sulit dan sukar maka ia perlu dilaksanakan walau dengan apa kaedah dan wasilah sekalipun. Mendidik dan menternak adalah dua istilah yang jauh berbeza. Kita bukan setakat menyuapkan ilmu semata-mata tetapi ilmu yang dipelajari itu perlu dibimbing dan dipraktikkan secara bijaksana. Paling penting ilmu yang dicurahkan perlu bertepatan dengan kehendak Islam agar mereka yang lahir dari didikan tersebut adalah seorang mu’min yang mampu memainkan tanggungjawabnya selaku warganegara yang baik. Dan saya teringat kembali kepada tiga orang tua yang menuntut ilmu di Akademi Pengajian Islam. Mereka sanggup meninggalkan keluarga dan kerehatan di kampung bagi mendapatkan ilmu yang tidak akan habis ini. Alangkah baiknya jika semua pelajar mencontohi semangat mereka yang berperilaku mulia ini. Belajar bukan untuk peperiksaan dan kerjaya tetapi demi memenuhi redha Allah dan digunakan bagi menunaikan tanggungjawab selaku khalifah yang memakmurkan muka bumi yang penuh ranjau ini.

  Sunday, December 2, 2007


  “PEMBOHONGAN TERBESAR” DALAM SEJARAH KETAMADUNAN MANUSIA

  Dalam mendepani dunia ekonomi hari ini, sistem kewangan telus dan adil kian mendapat perhatian daripada masyarakat global terutama dari kalangan pengamal ekonomi dunia. Lontaran suara yang pernah diutarakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir b. Mohamad pada 25 Jun 2001 lalu seolah kembali mendapat nafas baru apabila masyarakat dunia terutama golongan profesional di Malaysia terfokus kepada cadangan untuk kembali mewujudkan sistem ekonomi dinar emas yang telah ditinggalkan sejak 63 tahun yang lalu. Sepanjang 63 tahun inilah, ketamadunan manusia seluruh dunia terpaksa mengemis dan melutut kepada negara kuasa kuku besi yang secara rakus membaham titik-titik peluh masyarakat manusia seluruh dunia.

  Sekalipun cadangan dan pelan strategik perlaksanaan telah dirangka dengan penuh teliti oleh beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi dan kewangan, namun cadangan tersebut seolah dipandang dingin oleh negara-negara OIC yang secara nyata bimbang dengan cadangan yang dikhuatiri keberkesanannya di samping sekatan-sekatan yang dikenakan oleh IMF (International Monetary Fund).

  Namun, berapa ramai masyarakat negara ini yang peka serta membincangkan secara serius suara cadangan daripada Tun Mahathir ini? Rata-rata masyarakat hari ini lebih suka menerima sahaja sebarang sistem yang telah tersedia tanpa berbincang dan berfikir terlebih dahulu apakah “pro-contra”nya sesuatu cadangan berbanding manfaat besar yang tersembunyi di sebalik ekonomi dinar emas ini. Sikap masyarakat yang lebih suka menerima berbanding mengkaji dan berfikir ini menyebabkan antara punca utama idea perlaksanaan matawang dinar emas ini terbantut dan sukar dilaksana.

  Dalam tempoh perancangan 100 tahun kebelakangan ini, sejarah menunjukkan suatu catatan yang membuktikan wujudnya suatu usaha untuk menguasai dunia melalui penguasaan ekonomi telah dirangka secara terancang dan sulit. Untuk mengetahui kebenarannya, ayuh kita telusuri beberapa tarikh penting dalam sejarah “pembohongan teragung” peradaban manusia.

  1) 1910 - suatu perbincangan sulit diadakan di sebuah pulau JEKYLL ISLAND

  (rujuk buku “The Creature From Jekyll Island”, karangan G. Edward Griffin).

  - Amerika meluluskan penubuhan The Federal Reserve Department (FRD) – perkataan “federal” hanya sekadar untuk mengaburi rakyat Amerika kerana entiti ini diuruskan oleh syarikat-syarikat kepunyaan persendirian asing tetapi mempunyai kuasa besar dalam urusan ekonomi Amerika.

  - FRD memperkenalkan “Fractional Reserve Banking” (FRB) yang digunapakai oleh sistem perbankan seluruh dunia (di Malaysia asas ini dikenali sebagai “rizab berkanun”).

  # Dalam tempoh ini ekonomi umat Islam yang merupakan ekonomi dunia diperkosa dan dilemahkan secara perlahan-lahan.

  2) 1917 - “Balfour Declaration”, pengiktirafan pertama dunia kepada pejuang Zionist

  untuk menubuhkan kerajaan di tengah-tengah Negara Palestin.

  3) 1919 - jatuhnya Kota Jerusalem ke tangan British.

  4) 1924 - Kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah yang berpusat di Istanbul menandakan titik

  permulaan kejayaan Perancangan Sulit di Jekyll Island.

  5) 1944 - Perjanjian Bretton Woods (peralihan dunia kepada mendaulatkan matawang

  kertas Dollar Amerika).

  6) 1945 - penubuhan IMF.

  7) 1948 - Negara Israel diperakukan sebagai Negara berdaulat dalam Negara rakyat

  Palestin.

  8) 1971 - Amerika mengingkari Perjanjian Bretton Woods.

  Umar Ibrahim Vadillo melalui ucapannya dalam “International Conference on Gold Dinar Economy” yang diadakan di PWTC pada 24 dan 25 Julai 2007 yang lalu, menyebut tentang beberapa sejarah penting berkaitan ‘deception’ atau tipu daya berkenaan wang kertas yang bermula dengan Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 apabila 44 buah negara bersetuju untuk menyandarkan matawang kertas negara masing-masing kepada Dollar Amerika. Seperti tradisinya, bagi mendapatkan kepercayaan dunia, Amerika Syarikat dalam persetujuannya memberi jaminan bahawa Dollar Amerika adalah bersandarkan emas sebanyak US$35 setiap ounce. Amerika Syarikat sekali lagi meneruskan tradisinya apabila Presiden Nixon pada 15 Ogos 1971 secara unilateral memungkiri Perjanjian Bretton Woods yang telah dimeterai sebelumnya dengan tidak lagi menyandarkan Dolar Amerika kepada emas akibat kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh keperluan pembiayaan Perang Vietnam serta defisit imbangan pembayaran yang berterusan.

  Menurut bekas pengamal perbankan Islam, Hjh Nik Mahani binti Mohamad yang juga hari ini merupakan antara penggerak utama dinar emas, tuntutan rasmi terhadap dinar emas Amerika Syarikat pada awal tahun 1971 adalah sejumlah AS$32 bilion. Namun, rizab emas yang ada pada ketika itu hanyalah 1/3 daripada jumlah tersebut. Hal ini menyebabkan bank-bank pusat asing secara serentak berpusu-pusu mendapatkan kembali emas mereka dengan menebus pegangan dolar Amerika masing-masing akibat hilang kepercayaan terhadap kemampuan saling tukar (convertibility) Amerika. Kecelaruan ini menyebabkan Presiden Nixon akhirnya bertindak memutuskan ikatan antara dolar dan emas. Tindakan yang tidak menghormati keterlibatan 44 buah negara ini menyebabkan dolar tidak lagi dapat ditukar dengan emas sekaligus menandakan berakhirnya era sistem piawaian emas. Maka secara rasminya, berkuburlah era kegemilangan dinar emas.

  Inilah detik bermulanya suatu era piawaian kewangan baru yang mekibatkan “total deception” kepada dunia apabila negara-negara yang ingin mencetak mata wang kertas mereka tidak lagi perlu disandarkan atas apa-apa rizab. Yang perlu hanyalah “minimum requirements” yang memerlukan negara tersebut menyimpan sejumlah rizab yang berupa Dolar Amerika atau matawang kertas negara lain disamping sejumlah emas sekiranya ada sebagai asas mencetak matawang kertas negara mereka. Slogan “as good as gold” yang diperkenalkan kepada masyarakat dunia sudah tidak relevan lagi. Atas dasar nilai kepercayaan boleh tukar (convertibility) terhadap sekeping kertas kosong atau lebih dikenali sebagai “wang fiat” yang tertulis padanya suatu nilai tertentu menyebabkan masyarakat dunia tertipu oleh sistem yang dirangka sempurna oleh Amerika.

  Bagaimana seandainya peristiwa hilang kepercayaan dunia pada matawang fiat pada tahun 1971 berulang kembali? Bagaimana dengan sistem ekonomi negara kita? Adakah kita terpaksa sekali lagi melalui pengalaman ngeri sebagaimana yang berlaku pada tahun 1998? Adakah pada ketika itu barulah negara akan merangka dan mengkaji secara teliti sejauh mana relevannya dinar emas ini? Semuanya ini adalah disebabkan kebergantungan Negara terhadap ekonomi yang dicipta oleh Amerika tanpa perlu bersandar kepada suatu aset yang mempunyai nilai intrinsik yang sama nilainya dengan nilai matawang yang dicetak untuk diperdagangkan. Sudah lupakah kita kepada matawang pisang yang pernah digunakan pada zaman Jepun dahulu?

  “Hanya pakar yang mampu membongkar keculasan bidangnya”. Hjh. Nik Mahani binti Mohamad yang mempunyai pengalaman lebih daripada 25 tahun dalam bidang ekonomi dan kewangan negara berpendapat sistem yang diguna pakai hari ini terlalu banyak kelompangan dan kekurangannya disamping terlalu banyak unsur-unsur riba padanya. Memetik hadith Rasulullah s.a.w. dari Abu Hurairah r.a. dari Abu Daud Miskat: “Akan datang suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di muka bumi yang tidak terlibat dengan riba dan jika ada yang mendakwa bahawa dia tidak memakan riba, habuk riba pasti terkena jua!”.

  Idea-idea perbincangan dinar emas ini bukan suatu perkara kecil kerana ianya melibatkan soal sistem sosial, ekonomi, politik dan keberkatan dalam sesebuah pentadbiran negara. Tidak hairanlah infrastruktur dan pembangunan yang diiktiraf antara yang terbaik dunia dilihat tidak seiring dengan pemikiran masyarakatnya yang masih dalam kategori minda kelas ketiga. Seandainya perkara yang dilihat asas ini tidak dinilai dan dikaji secara kritikal, pastinya agenda Perdana Menteri, YAB Abdullah Hj. Ahmad Badawi berkenaan pembinaan modal insan dalam masyarakat ini akan terbantut disebabkan tunjang sistem ekonominya yang kurang jelas.

  Perbincangan dan kajian ilmiah yang memerlukan penglibatan ahli akademik dan institusi-institusi pengajian tinggi perlu diperkasa dan diperbincangkan secara serius. Seminar, kajian dan perbentangan kertas-kertas kerja berkaitan dinar emas perlu dilaksana secara berperingkat diperingkat kampus dan nasional.

  Persidangan dinar emas antarabangsa di PWTC baru-baru ini yang dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah merupakan langkah awal dalam membuka ruang perbincangan, pengkajian serta penerangan secara menyeluruh kepada masyarakat negara ini. Pentadbiran negara di bawah pimpinan YAB Perdana Menteri dilihat memainkan peranan yang begitu besar dalam memastikan kejayaan ekonomi dinar emas ini disamping penglibatan pelbagai pihak samada secara langsung atau tidak langsung. Usaha memartabat dan merealisasikan matawang dinar emas ini bukan sahaja bakal memberi manfaat yang besar kepada ekonomi negara, bahkan agenda pembangunan sosial, modal insan, pendidikan, jaringan antarabangsa, dan hubungan kesatuan negara-negara Islam sudah pastinya akan lebih kukuh dan sukar digugat pelayarannya oleh negara-negara eropah yang dikemudi Amerika Syarikat. Matlamat dan perancangan besar ini memerlukan kita sebagai warganergara yang mempunyai kesedaran untuk turut sama terlibat dalam perancangan dan perlaksanaannya.

  Penulis:

  Mohammad Fauzan Bin Maaruf.

  Bendahari Agung Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM).

  Sarjana Muda Perakaunan, Universiti Malaya.